Global icon

系列搜索:1项目
 • BM25
  推荐的

  BM25 系列

  支持10A 0.7mm高 板对FPC用连接器

  1. 同时满足高供电能力和低薄化的设计
   最适合便携式设备电池连接使用
   - 额定电流 : 电流端子10A, 信号端子0.3A
   - 嵌合高度 : 0.7mm, 宽度 : 2.6mm
  2. 使接触电阻最小化, 节省电力
  3. 互相夹紧型多触点构造, 确保高接触可靠性
  4. 独特的金属件嵌合诱导构造, 确保高牢固性
  5. 自我嵌合诱导量大, 实现了流畅的嵌合操作
  6. 一体成型防止爬锡

  • 连接器类型
  • 插头, 插座
  • 部件部分
  • 参考规格
  • 安全规格
  • 传输规格
  • USB2.0, USB3.0
  • 传输速度
  • 5.0 Gbps
  • 开口间距
  • 0.4 mm
  • 安装间距
  • 0.4 mm
  • (mm)宽度
  • 适用FPC电缆厚度 (mm)
  • 嵌合高度(Min.)
  • 0.7 mm
  • 嵌合高度(Max.)
  • 0.7 mm
  • 嵌合高度
  • 0.7 mm
  • PIN数
  • 4
  • 其他PIN数
  • 2
  • 浮动设计
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 插拔次数
  • 10
  • 安装方法
  • SMT
  • 开口方向
  • 笔直
  • 接触部电镀
  • 额定电流
  • 10.0 A
  • 额定电流 其他
  • 0.3 A
  • (AC)额定电压
  • AC 30.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • AC 30.0 V
  • (DC)额定电压
  • DC 30.0 V
  • (DC)额定电压 其他
  • DC 30.0 V
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -40 ℃
  • 连接器类型详细信息
系列搜索:1项目